ТУ София

Кратка история

Преди половин век с указ N:237 от 15.10.1945 г. на Регентите (“Държавен вестник”, бр.248/ 24.10.1945 г.) се създава Държавна политехника, като в нея се открива Машинен факултет с 4 отдела: машинно инженерство, електроинженерство, индустриална химия и минно инженерство и геология.

През 1953 г. с Указ N:231/10.06.1953 г. Държавната политехника се разделя на 4 висши технически учебни заведения, едно от които е Машинно електротехническият институт (МЕИ) с два факултета - Машиностроителен и Електротехнически.

През 1965 г. МЕИ - София се преименува във Висш Машинно Електротехнически Институт (ВМЕИ).

През 1995 г. (21.07) с решение на 37-то Народно събрание ВМЕИ се преименува в Технически университет - София, в структурата на който са включени 10 основни факултета: Автоматика, Електронна техника и технологии, Електротехнически, Енергомашиностроителен, Компютърни системи и управление, Комуникационна техника и технологии, Машиннотехнологичен, Машиностроителен, Стопански и Транспортен, както и факултет “Германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт”, отдел “Френско електроинженерство” и отдел “Английско индустриално инженерство” и Свободен факултет.

http://www.tu-sofia.bg/