Тракийски университет

Тракийският университет - Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1995 г. с Решение на 37-то Народно събрания. В структурата на университета са включени следните учебни звена:

 • Аграрен факултет с учебно-експериментална база
 • Ветеринарномедицински факултет с клиники
 • Медицински факултет
 • Педагогически факултет
 • Медицински колеж - гр. Стара Загора
 • Медицински колеж - гр. Хасково
 • Медицински колеж - гр. Сливен
 • Технически колеж - гр. Ямбол
 • Българо-германски аграрен колеж - гр. Стара Загора
 • Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите
 • Университетска болница


Университетът осъществява обучение по програми с четири образователно-квалификационни степени - специалист, бакалавър, магистър и доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение.

Тракийският университет - Стара Загора има редовна институционална акредитация с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Завършилите студенти получават диплома, подпечатана с държавния герб на Република България.

http://www.uni-sz.bg/