Университет "Проф. Асен Златаров"

Основан през 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологически институт, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” е утвърден като такъв с решение на Народното събрание от 01.08.1995 г. и е единственото държавно Висше училище в региона.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №16 от 17.05.2007 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 6 години.

Обучението в Университета се осъществява в три факултета и три колежа по общо 26 специалности, за придобиване на образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър”.

Най-големият потребител на кадри на Университета - нефтена компания "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, осигурява работа на завършилите специалностите към Факултета по технически науки, както и стипендии на изявени студенти с висок успех.

Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия и др.  Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, обмен на лектори, на учебна и научна литература.

Университетът разполага с пет учебни корпуса, спортна база, три студентски общежития, стол, поща и център за медицинско обслужване. Легловият фонд на студентските общежития дава възможност за настаняване на всички студенти, които не са жители на гр. Бургас. Университетската библиотека разполага с над 160 000 тома печатни издания на различни езици. В помощ на учебния процес е Печатната база към Университета, която издава учебници, ръководства за лабораторни и семинарни упражнения.

 

http://www.btu.bg