Аграрен университет

За Аграрен университет

От създаването си през 1945 г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.

Възпитаници на АУ – Пловдив са над 22 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 1900 чуждестранни граждани.

Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.


Мисията на Аграрния университет – Пловдив е:

  • Да осигурява качествено обучение, ориентирано към студента и гарантиращо конкурентоспособност на българския, европейския и международния пазар на труда.
  • Да провежда научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката.
  • Да изгражда личности с ясна гражданска позиция, способни да формират политиката и стратегията в аграрния сектор.
  • Да съхранява любовта на българина към земята и нейните богатства, жаждата за знание и традициите на висшето аграрно образование и наука.
  • Аграрният университет да заслужи обществено признание като водещ в аграрния бизнес, наука и образование.

http://www.au-plovdiv.bg