Колеж по телекомуникации и пощи

В Колежа е въведена Европейската система за натрупване и трансфер на кредити – ECTS.

В КТП се обучават студенти по специалностите :

  • Телекомуникационни техологии
  • Телекомуникационна информатика
  • Безжични комуникации и разпръскване
  • Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите


Те са интегрирани с университетите от консорциума.

Занятията се провеждат в отлично оборудвани зали и лаборатории.

Възможностите, авторитетът и мястото на Колежа в образователната система на България са оценени по достойнство с акта за акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Колежът е акредитиран по закона за висше образование до 2013 г.

Нашите възпитаници се включват успешно в процесите на поддръжка, експлоатация, инженеринг и управление, предпоставка за което е много добрата практическа подготовка, съгласно европейски норми.

Завършилите Колежа се реализират успешно в областите на изучаваните от тях специалности в страната и чужбина. Те могат да продължат образованието си в други ВУ за придобиване на следващите образователно – квалификационни степени на висшето образование в Република България. При добър успех и владеене на чужд език, могат да продължат образованието си във висши училища от Консорциума. Във висшето училище на Дойче Телеком в Лайпциг могат да продължат за МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН.

 

http://www.hctp.acad.bg