ХимикоТехнологичният и Металургичен Университет /ХТМУ/

ХимикоТехнологичният и Металургичен Университет /ХТМУ/ е утвърден учебен и научно-изследователски център, чиято мисия е да подготвя висококвалифицирани инженери, технолози и мениджъри по всички образователни степени в областта на химичните технологии, металургията, автоматиката, биотехнологиите, екологията и управлението и да развива задълбочени фундаментални и приложни научни изследвания.

Обучението в ХТМУ трябва:
Да формира в студентите, специализантите и докторантите:

  • устойчива система от знания и умения;
  • творчество и познавателни интереси;
  • потребност от непрекъснато обучение;
  • умения за ефективна работа в екип;
  • способност за отговор на предизвикателствата на времето.


Да създава, развива и усъвършенства академичния състав на ХимикоТехнологичния и Металургичен Университет.

Да създава условия за развитие на значима за обществото научно-изследователска дейност.

 

http://www.uctm.edu/